+36 27 318 306 Kapcsolat
Vissza

Kenőanyag adatlapok

Műszaki adatlapok és biztonsági adatlapok márkánként.

Válaszd ki a márkát és kattints a feliratra.

 


 

Petronas 
Castrol
Eurol
Netla
Eni - Agip
Mobil
Mannol
Aral
BP

A Biztonsági adatlapok tartalma

A biztonsági adatlapokban az alábbi elrendezés szerint találja meg a termékek információit!

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a forgalmazó/gyártó beazonosítása
Itt találjuk a termékazonosítót (nevét), a javasolt felhasználási alkalmazást, illetve az ellenjavallt felhasználásokat, a szállító forgalmazó (esetenként a gyártó) adatait, és a sürgősségi telefonszámot elérhetőségeket

2. SZAKASZ: A veszély beazonosítása
Ez tartalmazza az anyag vagy keverék besorolását, a címkézési elemeket
(minek kell szerepelni a címkén) és az egyéb veszélyeket.A termék azokkal a veszélyekkel bír, amelyeket ebben a szakaszban tüntettek fel. Minden esetben KIZÁRÓLAG az itt feltüntetett veszélyeket kell figyelemebe venni.

3. SZAKASZ: Összetétel / összetevőkre vonatkozó adatok
Az összetevők és azok hozzávetőleges koncentrációit találjuk. Minden összetevő esetében ott lesznek az azonosító számai (EC-, CAS-, REACH regisztrációs szám) és a veszélyei. Ezek a veszélyek nem minden esetben jelennek meg a termék osztályozásában, címkézésén ezért ezek csak másodlagos információk!

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések
Ha baleset történt, akkor ezt kell megnézni, mert itt lesznek az  elsősegély-nyújtási intézkedések, a legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások és itt van az is leírva, ha azonnali orvosi ellátás szükséges.

5. SZAKASZ: Tűzoltási intézkedések
Milyen oltóanyagot használjunk, milyen rendkívüli ezzel társuló különleges veszélye(k)re lehet számítani és mit javasolnak a tűzoltóknak, ha a helyszínre értek.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű környezetbe jutás esetén
Ha katasztrófa történt kiömlik az anyagunk, akkor itt kell találjuk, hogy milyen személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások, illetve környezetvédelmi óvintézkedések szükségesek. Itt lesz az is, hogy milyen területi elhatárolást és milyen szennyezésmentesítés módszereket és anyagokat használjunk.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás
Ebben a szakaszban, a biztonságos kezelésre irányuló biztonságos tárolás és az óvintézkedések feltételeit találjuk.

8. SZAKASZ: Az expozíció elleni védekezés/egyéni védelem
Ez talán a leggyakrabban használt szakasz. Itt leírják, hogy a dolgozóknak milyen feltételeket kell biztosítani, ezek az úgynevezett ellenőrzési paraméterek. Az egyéni védőeszközökről is itt találunk meg mindent, de amit ide leírtak, azok csupán javaslatok, azt a munkakörülmények mindig felülírhatják!

9. SZAKASZ: Kémiai és fizikai tulajdonságok
Itt vannak az irányadó kémiai és fizikai tulajdonságokra vonatkozó információk.

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség
Ebben a szakaszban lesznek a komoly összeférhetetlenségek, a veszélyes reakciók és azok a körülmények, amelyeket minden esetben el kell kerülni. Számos veszélyes bomlástermékről is találunk itt információt.

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok
Orvosoknak, toxikológusoknak hasznos információk, normál esetben a dolgozóknak erre nincs szükségük. Hosszú oldalakon keresztül találunk majd az összetevőkről szóló olyan adatokat, amelyek pl. állatokon végzett vizsgálatok eredményei.

12. SZAKASZ: Ökológiai adatok
Itt van az leírva ami az anyag környezeti hatásaira vonatkozik, ez a szakembereknek információ.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok
Mi lesz ha az anyag, vagy a csomagolása hulladékká válik? Ez a szakasz ad iránymutatást erre. Elsősorban annak információ, akinek feladata a hulladék-kódok meghatározása.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk
Ez a veszélyes áru szállításával foglalkozó szakemberek számára fontos, (UN-szám, helyes szállítási megnevezés, szállítási veszélyességi osztályok, csomagolási csoportok). A termék le- és felrakásánál figyelembe veendő óvintézkedéseket is tartalmaz.

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk
Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok gyűjteménye.

16. SZAKASZ: Egyéb információk
Itt lesznek a használt rövidítések magyarázatai, ami az adatlapon valahol szerepelt, stb. Ha valamit az előző részekben nem értünk, akkor nézzük meg itt, máris érthetőbbé válik.

Facebook Linkedin